ÚHRADA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

1) Ředitelka školy stanovuje měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata“) na období školního roku.
2) Úplata se stanovuje pro příslušný školní rok pro všechny děti v mateřské škole ve stejné měsíční výši.

* *
Osvobození od úplaty


1) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, které nebude o prázdninách do mateřské školy docházet ani jeden den v příslušném kalendářním měsíci.
(Zákonný zástupce dítěte předloží ředitelce školy žádost ve stanoveném termínu).

 

2) Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011Sb.)
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
(§ 12 odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011Sb.)
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce Školy.


e) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bez zdravotního postižení bezúplatně po dobu nejvýše jednoho školního roku.
(V posledním ročníku MŠ se vzdělávají děti, které v daném školním roce dovrší věku šesti let a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky).
f) Jestliže se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy déle než 12 měsíců, pak se vzdělávání poskytuje za úplatu, kterou ředitelka mateřské školy stanovuje v plné výši pro celodenní provoz.
g) V případě přijetí dítěte bez zdravotního postižení do posledního ročníku mateřské školy (např. nové přijetí v průběhu školního roku, z důvodu přestěhování dítěte), sdělí zákonný zástupce dítěte ředitelce školy formou čestného prohlášení, zda a po jak dlouhou dobu již bylo využito bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy.
h) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dětem se zdravotním postižením vždy bezúplatně, a to bezčasového omezení (ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona).


Ředitelka školy rozhoduje o snížení nebo o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání na základě předložené písemné žádosti zákonných zástupců dítěte mimo správní řízení.

 

3) Výše úplaty pro období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017

 

4) Základní částka úplaty se pro období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 stanovuje ve výši:
300,- Kč za kalendářní měsíc.

 

INFORMACE O ZPŮSOBECH PLATBY

Možnosti úhrady:


a) bankovním převodem

Zákonný zástupce si zřídí u svého peněžního ústavu trvalý příkaz k úhradě tak, aby částka byla připsána na účet MŠ v období mezi 15. - 20. dnem předcházejícího měsíce. (Informace poskytne vedoucí ŠJ)