Kategorie zpracovávaných osobních údajů

• Mateřská škola Brušperk v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovává následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační a kontaktní údaje dětí a zákonných zástupců (zejména jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, příslušnost, jazyk, zdravotní pojišťovna, e-mail, tel. číslo)
  • Údaje o podpůrných opatřeních a alergiích (speciální vzdělávací potřeby, druh alergie)
  • Údaje týkající se poplatků za školné a stravné (bankovní spojení, variabilní symbol, výše plateb, typ úhrady, údaje o docházce strávníka a odebírané stravě, přihlašovací údaje k internetovému účtu)

 

Přihlášení