Pojmy


Subjekt údajů:

  • Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují (např. dítě navštěvující mateřskou školu nebo jeho zákonný zástupce);

Osobní údaj:

  • Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě; identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, která lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Správce:

  • Mateřská škola Brušperk, subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může mateřská škola zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak;

Zpracovatel

  • Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření Mateřské školy Brušperk zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů;

Účel zpracování osobních údajů:

  • Cíl (vedená agenda nebo aktivita školy), pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat;

Kategorie zpracování osobních údajů:

  • Kategorie osobních údajů a výčet typických osobních údajů subjektu údajů zpracovávaných pro určitý účel;

Zpracování osobních údajů:

  • Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Přihlášení