Školné

SMĚRNICE O ÚPLATĚ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2021-2022 - ZDE

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Brušperk, podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je stanovena na

 400 Kč měsíčně

Úplatu nehradí děti v posledním ročníku MŠ - děti, které dovršily 6 let do 31.8. příslušného roku. Školné nehradí také dítě, které dostalo odklad školní docházky na doporučení PPP.

 

Platbu lze uskutečnit pouze převodem na účet. Každé dítě má přiřazen svůj variabilní symbol, který je nutno úvést při zadávání trvalého příkazu k úhradě.

Specifický symbol je 11.

Splatnost úplaty je od 1. do 15. dne v příslušném měsíci.

Informace k úhradě včetně variabilního symbolu poskytneme na tel. 775 886 852

 

**********************************                         

 

Potvrzení pro uplatnění daňové slevy

Potvrzení pro uplatnění daňové slevy poskytujeme vždy v měsíci lednu, kdy je k dispozici na každé třídě.

Potvrzení se vydává pouze jedno vůči podpisu zákonného zástupce dítěte.

 

Přihlášení