Informace

9.6.2021

Informace pro zájemce o stravování svého dítěte ve školní jídelně základní školy v Brušperku pro školní rok 2021/2022


Přihláška ke stravování

Ke stravování ve školní jídelně základní školy se všichni noví strávníci přihlašují na základě odevzdání vyplněné "Přihlášky ke stravování", která je k dispozici v šatně MŠ. Lze si ji také vyzvednout v kanceláří ŠJ nebo stáhnout na www.ms-brusperk.cz. Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat před začátkem stravování vedoucí školní jídelny. Součástí přihlášky je souhlas se zpracováním osobních údajů. Je důležité, aby se každý strávník a zákonný zástupce seznámil s provozním řádem ŠJ a je povinen ho dodržovat. Svým podpisem zákonný zástupce stvrzuje, že byl s provozním řádem ŠJ seznámen. Celé znění provozního řádu je zveřejněno na www.ms-brusperk.cz

Bezkontaktní čipy

K identifikaci strávníka u výdejního okénka slouží bezkontaktní čip, který platí po celou dobu školní docházky. Všichni strávníci jsou povinni mít čip při každém výdeji oběda.

Čip lze zakoupit pouze v hotovosti. Zálohová částka činí 120,- Kč. Pokud je po ukončení stravování čip v naprostém pořádku, lze ho vrátit. Jestliže dojde ke ztrátě čipu nebo jeho poškození, strávník si zakoupí v pracovní dny od 7:00 do 9:00 hodin čip nový. Za nepřidělené, nefunkční nebo pozdě vrácené čipy se žádná finanční částka nevrací.

Platba za obědy

Bezhotovostně – bankovním převodem na účet MŠ.

Strava se hradí zálohově předem na celý následující měsíc.

Číslo účtu: 1016061275/6100
Variabilní číslo: sdělíme při osobním nákupu čipu v MŠ


V případě nedostatečné hotovosti nelze oběd objednat.
Doporučujeme si dítě přihlásit včas, abyste stihli zálohovou částku na září uhradit již v srpnu.

Cena oběda

Cena 1 oběda:


Věková kategorie      1 oběd     Měsíční zálohová částka
7 – 10 let                      23,-                460,-
11 – 14 let                    26,-                520,-
15 a více let                  33,-                660,-
(rozhodný je věk žáka, kterého dosáhne v průběhu školního roku tj. od 1.9. do 31.8.)


K přihlášení strávníka k odběru obědů na následující měsíc dojde po připsání zálohové částky na účet ŠJ ve stanoveném termínu. Strávník si zajišťuje pouze odhlášky. Hromadné odhlášky (prázdniny, ředitelské volno apod.) jsou prováděny automaticky školní jídelnou.

Podrobnější informace sdělíme osobně.

S. Vojtková, vedoucí provozář školní jídelny Tel: + 420 775 886 852, 597 457 215
E-mail: sj.brusperk@email.cz

ODEVZDAT PŘIHLÁŠKU A ZAKOUPIT SI ČIP (120,-) MŮŽETE
OD 14. 6. DO 16.7. 2021
V DOBĚ OD 7:00 DO 9:00 HOD. V MŠ
(ZVOŇTE U BRANKY ZA „MODROU LABUTÍ")

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

Naše školní jídelna poskytuje dietní obědy. Pro žáky základní školy a děti MŠ připravuje dietu bezlepkovou (BL) a dietu bezmléčnou (BM).


Zájemci o toto stravování musí před zahájením stravování pro každý školní rok:

1. vyplnit a odevzdat přihlášku k dietnímu stravování:   BL      BM

 2. rodiče (zákonní zástupci) dítěte jsou povinni doložit potvrzení od lékaře, ve kterém je jasně specifikován typ diety

Jídelní lístek bude k dispozici na webových stránkách mateřské školy. Provozní řád školní jídelny doplněný o informace o dietním stravování bude k dispozici od 3.1. 2019 na webových stránkách mateřské školy.

 

Výše finančního normativu - dieta pouze OBĚD

  Bezlepková dieta Měsíční zálohová částka Bezmléčná dieta Měsíční zálohová částka
děti do 6 let. 20,- 760,- 20,- 760,-

 

Bližší informace: S. Vojtková 775 886 852, 597 457 215

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ceny:

Děti MŠ do 6 let celodenní strava.....35,- Kč
Děti MŠ 7 let celodenní strava..........37,- Kč


MŠ děti do 6 let polodenní strava.....27,- Kč
MŠ děti 7 let polodenní strava..........29,- Kč


Cena stravného je stanovena finančními limity na nákup potravin dle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školní rok se považuje od 1. 9. do 31. 8.


Výše zálohové částky u trvalých příkazů:


MŠ děti do 6 let celodenní strava.......700,- Kč
MŠ děti 7 let celodenní strava............740,- Kč


MŠ děti do 6 let polodenní strava.......540,- Kč
MŠ děti 7 let polodenní strava............580,- Kč


Připomínáme rodičům, že dítě (žák) má dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování nárok na dotovaný oběd pouze první den nepřítomnosti (nemoci) ve škole. Další dny nepřítomnosti je nutno si odhlásit jinak budou doúčtovány za neodhlášené dny i ostatní náklady tj. +37,- Kč. Odhlašovat stravu můžete do 13.00 hod. pracovní den předem telefonicky 775 886 852, 597 457 215, e-mailem sj.brusperk@email.cz


Kamila Kostková, ředitelka MŠ

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

ÚHRADA STRAVNÉHO                                                                             

bezhotovostní platba bankovním převodem                     

TERMÍN ÚHRADY

Plátce si zajistí u své banky trvalý příkaz zálohové částky s dobou splatnosti  v období mezi 15. - 20. dnem v předcházejícím měsíci. Variabilní symbol Vám sdělí vedoucí školního stravování.

Dojde-li během roku ke změně účtu plátce, nahlaste změnu včas vedoucí ŠJ, aby se předešlo nesprávnému přiřazení platby strávníkovi.

Vyúčtování stravného probíhá po ukončení školního roku v měsíci srpnu, nejpozději do 31.8. (případně po dohodě i jinak).

ÚDAJE PRO BEZHOTOVOSTNÍ PLATBU

č.ú. 1016061275/6100

variabilní symbol: sdělíme

specifický symbol: 10

zálohová částka: celodenní……700.-Kč

                            polodenní.….540,-Kč

  

CENA STRAVY

                                                                  Strávníci 3-6 let            Strávníci 7-10 let   

                     Přesnídávka                                  10,-                              10,-

                     Oběd                                             17,-                              19,-

                     Svačina                                           8,-                                8,-

                     Celkem:                                        35,-                              37,-

 

                     Celkem nedotovaná strava          72,-                              74,-

                     ( 2. a další dny neodhlášené nepřítomnosti)

 

ODHLAŠOVÁNÍ

Odhlašování probíhá nejpozději pracovní den předem do 13. hodiny. Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze prví den nemoci.

Rodič si může oběd vyzvednout do čistého jídlonosiče v době od 11.15 – 11.30 hod. v kuchyni MŠ (vchod od ředitelny). Na odloučeném pracovišti K Náměstí 261 se oběd vyzvedává v době od 11.00 - 11.15 hod. Další dny nepřítomnosti dítěte musí rodič stravu odhlásit. Pokud tak neučiní nemá nárok na stravu a první den strava propadá bez náhrady! Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a pokud strava nebude odhlášena, rodič si ji smí vyzvednout, ale bude účtována v plné výši.

 

CELÉ ZNĚNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU NAJDETE V SEKCI "PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JIDELNY MŠ"

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KONTAKT NA ŠKOLNÍ JÍDELNU

 

E-mail: sj.brusperk@email.cz

 

Vedoucí provozář školního stravování: Soňa Vojtková 775 886 852, 597 457 215

Vedoucí kuchařka: Jaroslava Venglářová 775 886 852, 597 457 215

Odhlašování stravy telefonicky: 775 886 852, 597 457 215

 

SÍDLO: Mateřská škola Brušperk

Sportovní 520

vchod - branka se zvonkem (za obchodem u řeky)

 

Přihlášení