Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Brušperk

Osobní údaje - GDPR

Pojmy

Subjekt údajů:

Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují (např. dítě navštěvující mateřskou školu nebo jeho zákonný zástupce);

Osobní údaj:

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě; identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, která lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Správce:

Mateřská škola Brušperk, subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může mateřská škola zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak;

Zpracovatel

Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření Mateřské školy Brušperk zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů;

Účel zpracování osobních údajů:

Cíl (vedená agenda nebo aktivita školy), pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat;

Kategorie zpracování osobních údajů:

Kategorie osobních údajů a výčet typických osobních údajů subjektu údajů zpracovávaných pro určitý účel;

Zpracování osobních údajů:

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Mateřská škola Brušperk v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační a kontaktní údaje dětí a zákonných zástupců (zejména jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, příslušnost, jazyk, zdravotní pojišťovna, e-mail, tel. číslo)
 • Údaje o podpůrných opatřeních a alergiích (speciální vzdělávací potřeby, druh alergie)
 • Údaje týkající se poplatků za školné a stravné (bankovní spojení, variabilní symbol, výše plateb, typ úhrady, údaje o docházce strávníka a odebírané stravě, přihlašovací údaje k internetovému účtu)

Zdroje osobních údajů

Mateřská škola Brušperk získává osobní údaje přímo od zákonných zástupců dětí v rámci žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a přihlášky ke stravování

Mateřská škola Brušperk dále získává osobní údaje z veřejných registrů a evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Mateřská škola Brušperk rovněž pořizuje osobní údaje vlastní činností ve formě foto či video dokumentace ze školních a mimoškolních aktivit.

Mateřská škola Brušperk vždy informuje zákonné zástupce dětí o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro výkon konkrétní agendy či aktivity a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů zefektivní vykonávanou agendu či aktivitu.

Právní základ zpracování osobních údajů

Mateřská škola Brušperk zpracovává osobní údaje dětí a zákonných zástupců na základě následujících právních důvodů (titulů):

 • plnění právní povinnosti,
 • plnění smlouvy,
 • platný souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

5.1 Plnění právní povinnosti

Mateřská škola Brušperk zpracovává osobní údaje dětí a zákonných zástupců za účelem plnění svých zákonných povinností především v oblasti:

 • Školní matrika - Mateřská škola zpracovává osobní údaje dětí za účelem vedení povinné školní evidence dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

U tohoto zpracování je stanovena doba uchování záznamů 10 let po ukončení předškolní docházky.

5.2 Plnění smlouvy

Školní jídelna - Mateřská škola Brušperk jako provozovatel školní jídelny zpracovává osobní údaje žáků ZŠ, MŠ a ZUŠ a dospělých strávníků z řad učitelů uvedených škol, zaměstnanců MÚ a klientů a zaměstnanců domova pro seniory. Zpracování osobních údajů žáků a dospělých strávníků probíhá v souvislosti s plněním následujících smluvních závazků:

 • ZUŠ – Smlouva o zajištění závodního stravování zaměstnanců.
 • ZŠ – Smlouva o poskytování školního stravování pro žáky základní školy.
 • ZŠ – Smlouva o zajištění závodního stravování zaměstnanců.
 • DPS Ondráš – Smlouva o zajištění celodenní stravy v rámci ústavní sociální péče.
 • DPS Ondráš – Smlouva o zajištění závodního stravování zaměstnanců.
 • Město Brušperk – smlouva o zajištění stravování důchodců města Brušperka v rámci pečovatelské služby.

5.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že Mateřská škola Brušperk zpracovává osobní údaje občanů pro jiné účely, které nelze podřadit pod účely uvedené v článku 5.1 a 5.2, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany zákonného zástupce dítěte, který je projevem jeho svobodné vůle a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s osobními údaji.

Zákonný zástupce uděluje podpisem písemného formuláře souhlas se zpracováním osobních údajů a to pro níže uvedené účely a po níže uvedenou dobu:

 • Školní kronika – vedení školní kroniky, která obsahuje fotografie dětí a pedagogických pracovníků pořízených za reportážním účelem v rámci školních a mimoškolních akcí. U tohoto zpracování je stanovena doba uchování záznamů 10 let po ukončení předškolní docházky s následným umístěním do zemského archivu.
 • Prezentace výtvarných prací dítěte k prezentaci označených jeho jménem a příjmením, a to i mimo prostory mateřské školy, po dobu školní docházky a následně mohou být práce archivovány v archivu mateřské školy.
 • Organizace mimoškolních aktivit - zpracování osobních údajů dětí za účelem organizace nepovinných školních a mimoškolních akcí včetně možnosti předání nezbytně nutných osobních informací organizátorům těchto akcí (organizátoři soutěže, dopravci, ubytovací zařízení....). Zpracování probíhá po dobu školní docházky.
 • Prezentace školy - zveřejňování údajů (jméno, příjmení, navštěvovaná třída), fotografií a audiovizuálního zobrazení dětí v propagačních a informačních materiálech mateřské školy, které souvisejí s prezentací mateřské školy a jejího chodu včetně elektronických médií. Zpracování probíhá po dobu školní docházky.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a svobodné. Neudělení souhlasu či zúžení jeho rozsahu není podmínkou pro docházku dítěte do mateřské školy. Udělený souhlas lze kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat.

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje dětí a zákonných zástupců jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům mateřské školy, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, zpracovatelům, s nimiž má Mateřská škola Brušperk uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu s příslušnými právními předpisy.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Mateřské školy Brušperk a jeho zaměstnanců zpracovávány také jeho smluvními zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s příslušnými právním předpisy.

Zpracování osobních údajů mohou pro Mateřskou školu Brušperk provádět výhradně zpracovatelé s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Práva občanů tykajících se zpracování osobních údajů

Práva zákonných zástupců týkající se zpracování osobních údajů (431.66 kB)

Účinnost

Tyto informace nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

Mateřská škola Brušperk

Ing. Martin Rubina

Mohlo by Vás zajímat